आमचोक गा.पा. मा संचालन भैरहेका भौतिक पूर्वाधार जन्य आयोजनाहरुको वारेमा तपाइलाइ कस्तो लाग्छ ।

राम्रो
100% (2 votes)
नराम्राे
0% (0 votes)
Total votes: 2