FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

७५/७६

कार्यपालिका निर्णय (2076-05-18)

विपद् जोखिम न्यूनिकररण गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा विपद् जोखिममा परेका नागरिकहरुलाई राहात उपलव्ध गराउने व्वस्था रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

विपद् जोखिम न्यूनिकररण  गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा विपद् जोखिममा परेका नागरिकहरुलाई राहात उपलव्ध गराउने व्वस्था रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 

आ.व. ०७५।०७६मा सम्पादन गरिएका कामहरुको जानकारी सम्वन्धि सार्वजनिक सुनुवाई को सूचना

Pages