FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आमचोक गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रास्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ ७८-७९ 05/26/2022 - 17:00 PDF icon आमचोक गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रास्तावलाई कार्यान्वयन गर्न ब (2).pdf
आमचोक गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रास्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७४ ७४/७५ 05/26/2022 - 16:59 PDF icon आमचोक गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रास्तावलाई कार्यान्वयन गर्न ब (1).pdf
आमचोक गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रास्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ ७५/७६ 05/26/2022 - 16:57 PDF icon आमचोक गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रास्तावलाई कार्यान्वयन गर्न ब.pdf
आमचोक गाउँपालिकाको सहकरी ऐन २०७४ ( पहिलो संशोधन) ७४/७५ 05/26/2022 - 16:56 PDF icon आमचोक गाउँपालिकाको सहकरी ऐन २०७४ ( पहिलो संशोधन).pdf
गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/26/2022 - 16:54 PDF icon गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 05/26/2022 - 16:53 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
सहकारी ऋणकोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/26/2022 - 16:52 PDF icon सहकारी ऋणकोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
खेलकुद विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 05/26/2022 - 16:51 PDF icon खेलकुद विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८.pdf
गरिबी निवारण कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 05/26/2022 - 16:49 PDF icon गरिबी निवारण कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 05/26/2022 - 16:44 PDF icon सहकारी ऐन २०७४.pdf

Pages