FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

सूचना तथा समाचार

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने समबन्धी सूचना।

विदेशमा काम गरी फकेका उद्यमी राविय सम्मान तथा परुस्कार व्यिस्थापन काययविधि, 207६

Invitation for bid

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना।

Pages