FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

बजेट तथा कार्यक्रम

आमचोक गाँउपालिका दर रेट २०७७।०७८

रातो किताव आ.व. ०७७।०७८

आमचोक गा पा दर-रेट २०७६/०७७

गाउँसभाले स्वीकृत आ.व.२०७६।०७७ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा वजेट

Pages