FAQs Complain Problems

अपाङ्गता परिचयपत्र वितरित विवरण

अपाङ्गता परिचयपत्र जम्मा ५६

क वर्ग १२       ख वर्ग  २१     ग वर्ग १८  घ वर्ग ५ 

नागरीकता जम्मा ४८९

पुरुष १७४

महिला ३१५

आर्थिक वर्ष: