FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७९/०८० को आमचोक गाउँपालिकाको १२औ गाउँ सभामा पेश भएको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा वजेट

७८-७९ 06/27/2022 - 16:22 PDF icon वजेट भाषण २०७९.pdf

१७ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-१२-०१)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:43 PDF icon karyapalika_17.pdf

१६ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-११-२८)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:42 PDF icon karyapalika_16.pdf

१५ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-११-२७)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:42 PDF icon karyapalika_15.pdf

१४ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-११-२२)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:41 PDF icon karyapalika_14.pdf

१३ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-११-२०)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:40 PDF icon karyapalika_13.pdf

१२ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-११-०४)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:39 PDF icon karyapalika_12.pdf

११ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-११-०३)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:39 PDF icon karyapalika_11.pdf

१० औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-१०-२९)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:38 PDF icon karyapalika_10.pdf

नौं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-१०-१७)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:37 PDF icon karyapalika_9.pdf

Pages