FAQs Complain Problems

यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
43% (43 votes)
कार्याललय व्वस्थापन
21% (21 votes)
सेवाको प्रकृती
36% (36 votes)
Total votes: 100