यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
10% (1 vote)
कार्याललय व्वस्थापन
70% (7 votes)
सेवाको प्रकृती
20% (2 votes)
Total votes: 10