यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
0% (0 votes)
कार्याललय व्वस्थापन
83% (5 votes)
सेवाको प्रकृती
17% (1 vote)
Total votes: 6