यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
0% (0 votes)
कार्याललय व्वस्थापन
75% (3 votes)
सेवाको प्रकृती
25% (1 vote)
Total votes: 4