यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलार्इ स्वागत छ । भुल सुधार सच्याइएको सम्वन्धमा ।।

Welcome to आमचोक गाउँपालिका<br>गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय</br>

No front page content has been created yet.