Short List (छनौट) सुची तथा अर्न्तवाता

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिका वाट मिति २०७५।०५।२९ गते र  मिति २०७५।०६।२३ गते प्रकाशित तपसिल बमोजिममा विभिन्न पदकालागि आवेदन दिनुहुने उमेव्दार मध्येवाट कर्मचारी छनौट समितिको मिति २०७५।०७।११ को निर्णय अनुसार अावश्यक योग्यता पुगेका तपसिलका उमेव्दार अन्तरवार्ताका लागि छनौट हुनुभएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पद सव इन्जिनियर                पद असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर             पद कार्यालय सहयोगी                पद हलुका सवारी चालक                       

मिति २०७५।०८।०१  गते         मिति २०७५।०८।०१ गते                          मिति २०७५।०८।०२ गते              मिति २०७५।०८।०३ गते                        

समय दिउसो १ बजे                 समय दिउसो २ बजे                            समय मध्यान्य १२ बजे                    समय दिउसो १ बजे                              

 

पद ल्याव असिस्टेन्ट

मिति २०७५।०८।०३ गते

समय दिउसो २ बजे

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: