सूचना तथा समाचार

भटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धमा

मिति २०७५।०७।१४ र १५ मा यस आमचोक गाउँपालिका अर्न्तगत महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरु व्दारा ६ महिना देखि ५ वर्ष सम्मका वालवालिकाहरुलार्इ भिटाभिन ए र जुकाको अौषधि  अाफ्नो पायक पर्ने केन्द्र र स्वंम्सेविका मार्फत उक्त अौषधी  खुवाउन हुन सहर्ष जानकारी गराइन्छ ।

Short List (छनौट) सुची तथा अर्न्तवाता

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिका वाट मिति २०७५।०५।२९ गते र  मिति २०७५।०६।२३ गते प्रकाशित तपसिल बमोजिममा विभिन्न पदकालागि आवेदन दिनुहुने उमेव्दार मध्येवाट कर्मचारी छनौट समितिको मिति २०७५।०७।११ को निर्णय अनुसार अावश्यक योग्यता पुगेका तपसिलका उमेव्दार अन्तरवार्ताका लागि छनौट हुनुभएको व्यहोरा सम्वन्धित

दस्तावेज: 

Pages