FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

सूचना तथा समाचार

छोटो सूची प्रकाशन तथा परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना।

सहकारी ऋण कोषबाट प्राप्त गर्ने गरी ऋण रकम माग सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने समबन्धी सूचना।

विदेशमा काम गरी फकेका उद्यमी राविय सम्मान तथा परुस्कार व्यिस्थापन काययविधि, 207६

Pages