यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलार्इ स्वागत छ ।

सिता राई