सूचना तथा समाचार

वैठकमा उपस्थित भइदिन हुन

दरखास्त फाराम

दरखास्त आव्हान सम्वन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

विपद् जोखिम न्यूनिकररण गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा विपद् जोखिममा परेका नागरिकहरुलाई राहात उपलव्ध गराउने व्वस्था रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

विपद् जोखिम न्यूनिकररण  गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा विपद् जोखिममा परेका नागरिकहरुलाई राहात उपलव्ध गराउने व्वस्था रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 

Pages